Zasady recenzowania

Zasady kwalifikowania i recenzowania tekstów

  1. Po otrzymaniu tekstu Kolegium Redakcyjne dokonuje jego wstępnej kwalifikacji pod kątem zgodności z profilem czasopisma.
  2. W wypadku pozytywnej kwalifikacji tekst kierowany jest do dwóch recenzentów, których miejsce afiliacji nie jest tożsame z miejscem afiliacji autora tekstu.
  3. Recenzja ma charakter obustronnie anonimowy, tzn. Kolegium Redakcyjne nie ujawnia autorowi nazwisk recenzentów, recenzenci zaś nie znają tożsamości autora tekstu.
  4. Recenzja przygotowywana jest w formie pisemnej, opisowej.
  5. Recenzja zawiera jednoznaczną konkluzję, czyli stwierdzenie o przeznaczeniu tekstu do druku (ewentualnie ze wskazaniem przez recenzenta koniecznych poprawek) lub wniosek o odrzucenie tekstu.
  6. Po uzyskaniu recenzji Kolegium Redakcyjne zapoznaje z nimi autora tekstu, prosząc o ustosunkowanie się do ewentualnych uwag recenzentów.
  7. W wypadku sprzecznych konkluzji recenzenckich Kolegium Redakcyjne może wnioskować o powołanie dodatkowego recenzenta lub podjąć decyzję o dalszych losach tekstu.
  8. Zbiorcza lista recenzentów zapraszanych do współpracy (bez wskazywania nazwisk recenzentów poszczególnych tekstów) podawana jest w każdym tomie rocznika.
  9. Autor zawiera umowę z Oficyną Wydawniczą LEKSEM – wydawcą czasopisma, deklarując, że złożony tekst nie narusza praw autorskich innych osób.